કિકી અને ક્રિશા

Download Ebook

નોંધ - મિત્રો ગુજરાતી માં વાર્તાની ચોપડી સેલ્ફ પબ્લિશ કરવી એ ખુબ ખર્ચાળ સાહસ છે. છેલ્લા એક મહિનામાં મિત્રોની સહાય દ્વારા અમે 100 કોપી છાપી અને મિત્રોના ઘર સુધી પહોંચાડી, સાથે સરસ મજાના ફૂલ અને શાકભાજીના દેશી બીજ પણ પહોંચાડ્યા. હવે વધુ મિત્રો સુધી આ વાર્તા પહોંચાડવા માટે અહીં ઈ બુક સ્વરૂપે આ વાર્તા મૂકી રહ્યા છીએ. 

આ ઈ બુકનો કોઈ ફિક્સ ચાર્જ નથી. આ અને આવા બીજા પ્રયોગોને સપોર્ટ કરવા માટે આપ 'Pay As You Wish' મોડેલ દ્વારા પોતાનું યોગદાન આપી શકો છો.  

Pay As You Wish

Bank Account Transfer 

Name: Mihir Pathak
Acc No: 02040100012150
IFC: BARB0PADRAX
Branch Name: Banck of Baroda - Padra Branch

UPI ID - Google Pay

mihirism1995@okaxis

Please whatsapp us with screenshot if you are doing online payment or bank transfer with UPI

Mihir - +91 9537068736  |  mihirism1995@gmail.com

Follow me

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • medium

 Copyright © 2021, Mihir Pathak